Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

zapytanie ofertowe dotyczące wyżywienia uczestników

Utworzono dnia 21.07.2016
Czcionka:

Drezdenko, 21.07.2016

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr CIS.EFS.2721.1.2016

dotyczące wyżywienia uczestników zajęć prowadzonych

w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenko.

 

 

Zamówienie poniżej 50 tys. PLN nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego”. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1 Aktywne włączenie w ramach  podmiotów integracji społecznej – projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

 

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych: 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, wspólny kod CPV

Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku ul. Warszawska 4, 66-530 Drezdenko, woj. lubuskie, tel. 95 762 00 63

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Romuald Frost, tel. 95 762 00 63

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie posiłków dla uczestników zajęć prowadzonych w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku w ramach projektu „Wystandaryzowane wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” realizowanego w ramach Poddziałania 7.4.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO Lubuskie 2020).
 1. Projekt podzielony jest na dwie 12-miesięczne edycje:
 • pierwsza edycja marzec 2016 r. – luty 2017 r.,
 • druga edycja marzec 2017 r. – luty 2018 r.
 1. W każdej edycji wsparciem objętych zostanie 10 osób – uczestników CIS. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji niniejszego zamówienia.

 

 

 1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 1. Zapewnienia wyżywienia: 1 posiłku dziennie dla każdego uczestnika projektu (zupa lub danie mięsne lub danie wegetariańskie).
 2. Dostawa posiłków realizowana będzie przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku, w ustalonej z Zamawiającym godzinie.
 3. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem.
 1. Wykonawca będzie przygotowywał/przewoził posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
 2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania posiłków w higienicznych szklanych pojemnikach.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Podmioty Ekonomii Społecznej posiadające zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia. Podmioty Ekonomii Społecznej zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020.
 2. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni przedstawionych warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.
 3. Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony formularz ofertowy zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków bycia Podmiotem Ekonomii Społecznej posiadającym zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. Podpisane oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

 

 1. Kryteria oceny oferty: Cena – 100 %.

 

 

 

 1. Informacja o wagach punktowych lub procentowych: Zastosowane będzie kryterium punktowe wykonania zamówienia, według punktacji  w skali od 0 do 100 pkt.          Cena – 100 %

 

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji:

 

 1. Kryterium cenowe: Ocenie podlegać będzie cena za dostarczenie posiłku dla uczestnika CIS wykazana na podstawie Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Maksymalna liczba punktów wynosi 100. Otrzyma ją Oferent, który zaproponuje najniższą cenę, natomiast pozostali Oferenci otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

 

            C= (Cmin : Coc) x 100 pkt

                        Gdzie:

                        C - uzyskana liczba punktów za kryterium cena

                        Cmin - najniższa cena jednostkowa wynikająca ze złożonych ofert

                        Coc - cena jednostkowa oferty ocenianej

 

 

 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia.
 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

 

 1. Termin składania ofert:

 

 1. Oferty należy składać najpóźniej do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 12.00 w południe.
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
 3. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.
 4. Ofertę należy wysłać pocztą tradycyjną, kurierem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w:  siedzibie Zamawiającego: ul. Warszawska 4 w Drezdenku z dopiskiem na kopercie: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr CIS.EFS.2721.1.2016. Nie otwierać do 29 lipca 2016 r. do godziny 11.00”.
 5. Oferta powinna być czytelna i sporządzona w języku polskim.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niewłaściwego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z wymaganych dokumentów/informacji oraz za przesłanie /złożenie oferty w innym miejscu, niż wskazanie w niniejszym zapytaniu.

 

 1. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

 

 1. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Oferent jest zobowiązany do popisania oświadczenia ujętego w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Osoby, które nie podpiszą ww. oświadczenia, nie będą brane pod uwagę

 

 1. Określenie warunków zmian umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania:

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy w sytuacji gdy okoliczności niezależne od Zamawiającego, a wynikające z realizacji projektu RPO Lubuskie 2020, w ramach którego ogłoszono zapytanie ofertowe, uniemożliwią realizację tych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zerwania lub renegocjacji umowy z Wykonawcami w trakcie jej realizacji.
 2. Zgodnie z pkt 15 Rozdziału 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w zawartej z Wykonawca umowie, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia. W takim wypadku nie będzie konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

 

 

 

W załączeniu:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu kryteriów bycia Podmiotem Ekonomii Społecznej posiadającym zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu zamówienia.
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik

Utworzono dnia 21.07.2016, 13:56

Załącznik

Utworzono dnia 21.07.2016, 13:56

Załącznik

Utworzono dnia 21.07.2016, 13:56

Godziny pracy:

pon.- pt.
7.00 - 15.00

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny