Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Statut

Czcionka:

STATUT  CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DREZDENKU

 

 

I  Postanowienia ogólne

 

§1

Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, zwane dalej „Centrum” działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 poz. 1515 z późn. zm.);
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225               z późn. zm.);
 4. ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.);
 5. uchwały Nr LVII/399/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej                w Drezdenku”;
 6. niniejszego statutu.

 

§2

 1. Centrum jest samorządowym zakładem budżetowym gminy Drezdenko.
 2. Centrum nie posiada osobowości prawnej.
 3. Siedziba jednostki znajduje się w Drezdenku przy ul. Warszawskiej 4.
 4. Centrum obejmuje swoją działalnością teren gminy Drezdenko.
 5. Centrum może również działać na terenie powiatu strzelecko - drezdeneckiego i całej Polski,                        a także poza jej granicami, w ramach obowiązujących przepisów.

 

§3

Centrum działa w zakresie pomocy społecznej, reintegracji zawodowej i społecznej.

 

§4

 1. Bezpośredni nadzór nad Centrum sprawuje Burmistrz Drezdenka.                  
 2. Organizację i tryb pracy Centrum ustala regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem kierownika Centrum.

 

§5

Majątek Centrum stanowi:

 • majątek przekazany Centrum na podstawie §4 ust. 1 uchwały,
 • majątek przekazany Centrum, zgodnie z upoważnieniem zawartym w §5 uchwały.

 

 

§6

Centrum używa pieczęci o treści:


Centrum Integracji Społecznej
w Drezdenku

ul. Warszawska 4, 66-530 Drezdenko

NIP:  2810078070, REGON:  080488396

tel./fax: 95 762 00 63

 

§7

Centrum jest pracodawcą w rozumieniu prawa pracy.

 

II  Cel, przedmiot i zakres działania

 

§8

 1. Podstawowym zadaniem Centrum jest organizowanie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez następujące usługi:
 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą,
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

 1. Centrum, w ramach reintegracji zawodowej, może prowadzić działalność wytwórczą, handlową lub usługową .

 

 1. Działalność wytwórcza, handlowa i usługowa świadczona przez Centrum nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej.

 

 1. Działalność Centrum wymieniona w ust. 2 obejmuje w szczególności usługi:
 1. sprzątania i utrzymania czystości;
 2. pielęgnacji terenów zielonych;
 3. opiekuńczo-pielęgnacyjne;
 4. remontowo - budowlane;
 5. administracyjno - biurowe;
 6. szkoleniowe i edukacyjne;
 7. realizacji zleconych projektów;
 8. transportowe (w tym transport odpadów);
 9. prace remontowe dróg i chodników (wraz z ich letnim i zimowym utrzymaniem).

 

 1. Centrum może organizować prace interwencyjne.

 

 

 

III  Administracja

 

§9

 1. Centrum zarządza kierownik samorządowego zakładu budżetowego.
 2. Funkcję kierownika pełni pracownik Urzędu Miejskiego w Drezdenku wyznaczony przez Burmistrza Drezdenka.
 3. Kierownika Centrum w razie jego nieobecności zastępuje wyznaczona pisemnie przez niego osoba, która przejmuje wówczas wszystkie zadania i kompetencje kierownika Centrum.
 4. Kierownik Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.
 5. Kierownik odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym statutem.
 6. Kontrolę zarządczą w Centrum sprawuje kierownik i główny księgowy.
 7. Kierownik wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego.
 8. Główny księgowy działa w zakresie spraw powierzonych przez kierownika oraz wynikających                   z zakresu jego obowiązków i ponosi przed nim odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

 

IV  Gospodarka finansowa i majątkowa

 

§10

 1. Kierownik Centrum gospodaruje środkami finansowymi i mieniem przekazanym przez gminę Drezdenko, zarządza nimi i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie do celów  statutowych.
 2. Kierownik Centrum przy gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Drezdenka.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań.
 4. Centrum odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.
 5. Centrum może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
 1. dotacje przedmiotowe
 2. dotacje celowe
 3. dotacje podmiotowe w zakresie określonym w odrębnych ustawach.
 1. Centrum wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych, ustaloną na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej.
 2. Kierownik Centrum składa sprawozdania zgodnie z przepisami w tym zakresie.
 3. Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane są z dotacji celowych z budżetu gminy Drezdenko oraz ze środków własnych Centrum.
 4. Kontrole prawidłowości rozliczeń Centrum z budżetem gminy Drezdenko sprawuje Burmistrz Drezdenka.

 

V  Organizacja i zasady działania

 

§11

Organizację wewnętrzną Centrum, jej szczegółowe zadania, strukturę oraz zakres i zasady funkcjonowania określa regulamin organizacyjny nadany przez kierownika.

 

§12

 1. Kierownik i pracownicy Centrum muszą posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji , określone w odrębnych przepisach.
 2. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania pracowników.
 3. Zasady organizacji i czas pracy określa regulamin pracy nadany przez kierownika.
 4. Centrum prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną, zgodnie                                          z obowiązującymi przepisami i instrukcją kancelaryjną dla organów gmin.

 

VI  Postanowienia końcowe

 

§13

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w drodze zarządzenia Burmistrza Drezdenka.

 

 

 

                                                                                               /-/ Burmistrz

Godziny pracy:

pon.- pt.
7.00 - 15.00

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Maj 2024
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny